Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
Aktualności
12.03.2012

10 marca 2012 r. weszły w życie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. 2012 poz. 259). Pełne teksty rozporządzeń dostępne w zakładce LEKI REFUNDOWANE.

07.03.2012
STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 lutego 2012 r.

dotyczące: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.


Prezydium ORL w Katowicach stoi na stanowisku, że wprowadzone przez Ministra Zdrowia   zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko ordynatora wypaczają w istotny sposób oczywisty cel, dla którego ustawodawca nakazał wyłanianie kandydatów na to stanowisko    w drodze konkursu.
Zmiana składu komisji konkursowej polegająca na pominięciu przedstawiciela właściwego towarzystwa naukowego, konsultanta wojewódzkiego oraz ordynatora, a zwiększająca liczbę przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego, od których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza medyczna, jest działaniem znacznie obniżającym merytoryczną wartość orzeczeń komisji konkursowych. Takie działanie, obniżające standardy wyboru na odpowiedzialne stanowiska najlepszych, także pod względem fachowym pracowników ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych, godzi pośrednio w dobro polskiego pacjenta.

 

07.03.2012
Zapraszamy w dniach 7-14 lipca do Istambułu!
W ramach 33 edycji Medigames ( World Medical & Health Games)
przewidziane jest również Międzynarodowe Sympozjum Medycyny Sportowej.
06.03.2012

Stanowisko Komisji ds Etyki Lekarskiej Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu uznaje za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Naczelną Izbę Lekarską porozumienia ograniczającego konkurencje na krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza, polegającego na ograniczaniu dostępu do tych rynków przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż ww. produktów leczniczych, wskutek ograniczenia lekarzom i lekarzom dentystom możliwości ordynowania tych produktów w wyniku przyjęcia przez Naczelną Radę Lekarską stanowiska, iż stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej i nakazuje zaniechanie jej stosowania.

01.03.2012

KOLEŻANKI I  KOLEDZY
W dniu 1 lutego br, skierowałem  do Dyrektora ŚOW NFZ zapytanie dotyczące kontraktowania w 2012  r. świadczeń szpitalnych, w tym dotyczących chirurgii jednego dnia (kserokopia pisma w załączeniu).
Pismem z dnia 22 lutego br, Dyrektor ŚOW NFZ przekazał tabelaryczne zestawienie zakontraktowanych w 2012 jedynie świadczeń z zakresu chirurgii jednego dnia. Celem lepszej analizy porównawczej  przygotowano w Biurze ŚIL  zestawienie, które  przedstawione jest poniżej.
W dniu 27 lutego br, wystąpiłem  ponownie z pismem do Dyrektora ŚOW NFZ, z prośbą o podanie pełnych danych (kserokopia pisma w załączeniu).
Prezes ORL Jacek Kozakiewicz

28.02.2012

XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach
Hotel Beskidy & SPA - Wisła ul. Wypoczynkowa 10


Wykaz imprez Championatu
- XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich P’15
- Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’5
- VI Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych
- Turniej Rodzin Lekarskich w P’15
- Turniej Rodzin Lekarskich w P’5
- Symultana i spotkanie z Mistrzem Świata do 20 lat - Arcymistrzem Dariuszem Świerczem
- Konferencja naukowa „Medycyna, a szachy”

 

27.02.2012
W dniu 23 lutego 2012 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach miało miejsce pierwsze spotkanie Prezesa ORL  Jacka Kozakiewicza z członkami Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków w osobach:Jacka Przybyło-Prezesa SLP, Joanny Dusza-Kozera-Skarbnika SLP oraz Michała Dulemby członka Stowarzyszenia.
   
23.02.2012
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie informuję, że problem rezydentur poruszyłem podczas swojej wizyty w Ministerstwie Zdrowia w dniu 21 lutego 2011 r.

Z  przeprowadzonej wówczas rozmowy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikało, że liczba rezydentur w sesji wiosennej 2012 r. w skali kraju będzie mniejsza ok. 10% w porównaniu do podobnego okresu 2011 r. (w uzasadnieniu podano brak wystarczających środków finansowych na ten cel). Poinformowano mnie, że  przewidywany jest podział 1 na 1, tzn. po jednym miejscu rezydenckim w danych dziedzinach medycznych w poszczególnych województwach

Zwróciłem uwagę na znaczne opóźnienie w wydaniu decyzji, co stawia lekarzy i lekarzy dentystów w bardzo trudnej sytuacji Oświadczyłem ponadto, że proponowana liczba (wbrew składanym deklaracjom i obietnicom) nadal w istotny sposób odbiega od potrzeb w zakresie szkolenia w trybie rezydenckim, które powinno być zasadniczą formą kształcenia specjalizacyjnego. 

Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dyrektor Departamentu był w tym dniu nieobecny) poinformował mnie, że w sesji jesiennej przewidywane jest przyznanie znacznie większej liczby miejsc rezydenckich (podobnie jak to miało miejsce w 2011 r.).
Pragnę wszystkich zapewnić, że śląski samorząd lekarski podejmuje i będzie nadal podejmował wielokierunkowe działania w celu zapewnienia właściwych warunków dla kształcenia podyplomowego, także w zakresie specjalizacji. Niestety spotykamy się  często z brakiem zrozumienia, a czasem i brakiem odpowiedzialności ze strony decydentów.


Jacek Kozakiewicz
Prezes  ORL
22.02.2012

Komunikat ze spotkania Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej ds. współpracy z Ministrem Zdrowia w zakresie ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 lutego 2012 r. w Warszawie.

22.02.2012

Siedem Kroków rekomendowanych lekarzowi w związku z wystawianiem recept refundowanych dostępne pod adresem Naczelnej Izby Lekarskiej.

14.02.2012

Przypominamy, że zbliża się termin przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów.
Zestwienie za 2011 rok należy przesłać do 15 marca 2012 na nowych wzorach formularzy dostępnych w zakłace ODPADY MEDYCZNE.

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara