Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
Aktualności
19.12.2014

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych  „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień” - 22-24 stycznia 2015, Częstochowa - Jasna Góra.
 

18.12.2014

NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA LEKARZY PROWADZĄCYCH PRAKTYKI LEKARSKIE
W związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej zmieniono m.in. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nowelizacja ta weszła w życie 15 listopada 2014 r. i nałożyła na lekarzy prowadzących praktyki lekarskie nowe obowiązki.
Aktualne informacje o rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością (cennik) należy umieścić w sposób widoczny w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej (art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej). Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów informacje te powinny być również zawarte w regulaminie organizacyjnym praktyki.

17.12.2014

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.
do Prezesa Rady MinistrówOkręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do Prezesa Rady Ministrów o wstrzymanie wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego.

Rada zaznacza, że pakiet onkologiczny w obecnym kształcie jest niedopracowany, zarówno ze względów organizacyjnych jak i finansowych. Nie zostały uwzględnione zgłaszane postulaty medycznych środowisk specjalistycznych w tworzeniu przepisów regulujących funkcjonowanie pakietu, a także nie przeprowadzono żadnego programu pilotażowego.

17.12.2014

16 grudnia 2014 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie dr. Jacka Kozakiewicza, prezesa ORL w Katowicach z dr. Mariuszem Wójtowiczem, prezesem Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego - PZ. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z pakietem onkologicznym, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

15.12.2014

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że mimo sprzeciwu oraz intensywnych działań podejmowanych przez Śląską Izbę Lekarską, z dniem 1 stycznia 2015 r., zgodnie z uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r., będzie obowiązywać składka członkowska w podwyższonej wysokości tj:
– 60 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty
– 10 zł miesięcznie dla lekarza stażysty.

Zwolnienia z opłacania składki będą dla:

– lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli 75 lat,
– lekarzy i lekarzy dentystów skreślonych z rejestru członków Śląskiej Izby Lekarskiej,
– lekarzy i lekarzy dentystów, którzy poza rentą lub emeryturą (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach) nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych źródeł zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– zwolnienie traci moc z momentem osiągnięcia dodatkowych przychodów.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy mają zwolnienia lub obniżenia składki członkowskiej przyznane przed 1.01.2015 r. zachowują te prawa jako nabyte do czasu zdarzenia, które skutkuje powstaniem obowiązku opłacania składek członkowskich w myśl nowej „uchwały składkowej”.

Składka winna być uregulowana w miesiącu, którego dotyczy. Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki powinny być niezwłocznie zgłaszane do Śląskiej Izby Lekarskiej. Szczególnie dotyczy to osób, które mają obniżoną lub zniesioną składkę, gdyż może to skutkować utratą wcześniej nabytych praw.

Jerzy Rdes
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
i Dział Finansowo-księgowy ŚIL

15.12.2014

Pismo Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożeny Janickiej w sprawie wdrożenia pakietu onkologicznego od 01 stycznia 2015 r.

12.12.2014

Poniżej publikujemy list Pani Doktor Barbary Komarovskiej Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

Witam,
Trochę jeszcze wcześnie, ale pozwólcie że będę pierwsza i złożę wszystkim życzenia.
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy Sylwestrowej.

I przy tej okazji chciałabym uprzejmie zaprosić na spotkanie lekarzy z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie i z tej
okazji organizowaną Międzynarodową Konferencję Medyczną pt. "Historia Medycyny Wileńskiej", które odbędą się w dniach 18-20 września 2015 r. w Wilnie (Litwa), w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

 

02.10.2014

Śląska Izba Lekarska w Katowicach  oferuje do sprzedaży zastawy komputerowe według następującej specyfikacji:

10.12.2014

Odpowiedź ŚOW NFZ z dnia 18.11.2014 na pismo Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie komunikatu NFZ 98/2014.

W odpowiedzi  ŚOW NFZ informuje:

"...za uzasadnione należy uznać stanowisko, zgodnie z którym medycznie usprawiedliwiona konieczność kontynuacji leczenia, pozostającego poza zakresem świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych, związana z rozpoczętym leczeniem u świadczeniobiorcy w ramach realizacji świadczenia gwarantowanego ze środków publicznych, pozostaje poza zakresem stosowania wyłączenia , o którym mowa była w komunikacie ŚOW NFZ ."
Pełna treść odpowiedzi.

09.12.2014

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dot. m. in. zwiększenia liczby miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów.

03.12.2014

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie pakietu onkologicznego
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie pakietu onkologicznego tj. 1 stycznia 2015r., wyraża zaniepokojenie związane z brakiem przepisów wykonawczych oraz stosownych zarządzeń wprowadzających pakiet.

Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości